Regulamin zakupów
Regulamin zakupów w serwisie CashIsBack.pl


REGULAMIN ZAKUPÓW
W SERWISIE CASHISBACK.PL


Wersja: 2.00
Data obowiązywania: 01.10.2023

I. DEFINICJE WYBRANYCH POJĘĆ

1. Portal cashisback.pl (zwany dalej Portalem lub Cashisback lub Serwisem) – jest to platforma internetowa, za pomocą której Usługodawca Świadczy Usługi Drogą Elektroniczną, zwane dalej Usługami/Produktami.
2. Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „UŚUDE”), jest Zumiga sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP: 8971926827, REGON: 526237686, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001054658, zwana dalej Zumiga lub Usługodawcą (Sprzedawcą) lub Administratorem.
3. Użytkownik to osoba przeglądająca w jakikolwiek sposób Portal, niezależnie czy ma Konto na Portalu, czy go nie ma.
4. Użytkownik staje się Klientem w trakcie procesu składania zamówienia – z chwilą zakończenia ścieżki zakupowej poprzez opłacenie Zamówienia.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Zakupów określa zasady zakupu produktów cyfrowych od Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin Zakupów jest dostępny na stronie https://cashisback.pl/regulamin_zakupow dla każdego Użytkownika, w tym dla każdego Kupującego.
3. Aby dokonać zakupu produktów cyfrowych w Portalu należy posiadać konto użytkownika w Portalu. Jeśli Użytkownik dokonujący zakupu produktu cyfrowego w Portalu nie ma takiego konta w momencie składania zamówienia, takie konto zostanie automatycznie utworzone dla Kupującego.
4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Portalu na zakup produktów cyfrowych oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Zakupów oraz Regulaminu Portalu znajdującego się pod adresem https://cashisback.pl/regulamin i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.


III. ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG

1. Sprzedaż produktów cyfrowych obejmuje m. in. kursy multimedialne, e-booki, audiobooki oraz dostęp do treści (np. linków, artykułów, opisów) w Portalu.
2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego produktu lub usługi (w postaci np. e-booka, audiobooka – pliku mp3 lub podobnego), który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku i ewentualne wymagania / ograniczenia techniczne jak i prawne.
3. Realizacja zamówienia zawierającego Produkt / Usługę (np. e-book lub audiobook MP3) rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Operatora Płatności (chwila zawarcia umowy).
4. Po otrzymaniu przez Zumiga potwierdzenia dokonania płatności, Klient otrzyma dostęp do zakupionego produktu cyfrowego. W celu pobrania zakupionych plików lub odtworzenia ich bezpośrednio w serwisie cashisback.pl, Klient musi zalogować się do swojego Konta Użytkownika.
5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Zumiga poinformuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Zumiga dokona zwrotu wpłaconych środków.


IV. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zumiga prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Zumiga zamieszcza na stronie cashisback.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę cashisback.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Klienta obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies” oraz z obsługą Java Script.
3. Do dokonywania zakupów na stronie cashisback.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Zumiga zamówienie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, składa ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych Produktów lub Usług z Zumiga. Chwila wysłania zamówienia stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Zumiga a Klientem za zawartą.
5. Zawierając umowę sprzedaży z Zumiga i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Zakupów Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur VAT przez Zumiga w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Zumiga wystawi faktury tylko podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na ich specjalne żądanie wysłane e-mailem na adres admin@cashisback.pl nie później niż 7 dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia. Osobom fizycznym nie są wystawiane faktury, a potwierdzeniem złożenia i opłacenia zamówienia będzie informacja wysłana drogą mailową na adres e-mail Klienta.
6. Zumiga wystawi fakturę do 14 dni od zrealizowania zamówienia. Zumiga wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
7. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Zumiga zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
8. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Zumiga dokona anulowania zamówienia, o którym Klient otrzyma informacje drogą mailową.
9. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Zumiga anuluje złożone zamówienie.


V. CENY I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podane w Portalu są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają podatek VAT.
2. Płatności można dokonać za pomocą Operatora Płatności w postaci systemu PayPal lub płatności elektronicznych. Płatności elektroniczne realizowane są przez Przelewy24. System Przelewy24 zapewnia wysokie bezpieczeństwo transakcji dzięki zastosowaniu 128 bitowego protokołu SSL.


VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie. W momencie potwierdzenia płatności przez system Przelewy24 zostanie automatycznie wysłane przez Zumiga na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Jednocześnie zostanie przyznany Klientowi dostęp do zakupionego produktu elektronicznego w Portalu.
2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy Klient zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani gdy Klient pobrał produkt (np. ebooka) lub odtworzył plik audio (np. audiobooka) lub otworzył stronę zawierającą treści dostępne po opłaceniu zamówienia (np. linki, artykuły, opisy itp.).


VII. REKLAMACJE

1. Klient może zgłaszać reklamacje pisząc na adres admin@cashisback.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie https://cashisback.pl/kontakt
2. Zumiga rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia i poinformuje drogą mailową Klienta (na ten sam adres e-mail, z którego przyszła reklamacja) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. O prawie odstąpienia od umowy Klienta będącego konsumentem, bez podania przyczyn decyduje ustawa (gwarancje minimalne – 14 dni od zawarcia umowy lub od spełnienia świadczenia / dostarczenia Produktu – liczone od zdarzenia, które nastąpiło później). W razie wątpliwości, gdy Klient godzi się na natychmiastowe wykonanie świadczenia przed ustawowym prawem do odstąpienia od umowy, utraci on prawo do odstąpienia.
2. W innych wypadkach, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania zamówionej przesyłki lub 14 dni od opłacenia zamówienia w przypadku zamawiania produktów cyfrowych obejmujących kursy multimedialne, e-booków lub audiobooków (chyba, że w ścieżce zakupowej jest inna informacja lub obowiązują gwarancje minimalne).
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży produktów cyfrowych, jeżeli spełnione są warunki zawarte w sekcji "Rozwiązanie umowy".
4. Klient może odstąpić od umowy wysyłając stosowną wiadomość na adres: admin@cashisback.pl.
5. W przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne, po wysłaniu wiadomości o odstąpieniu od umowy, Zumiga poinformuje klienta wysyłając na jego adres e-mail informację na temat adresu, pod który Klient ma obowiązek odesłać produkt. Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Zumiga niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W przypadku zamówień produktów cyfrowych, po wysłaniu wiadomości o odstąpieniu od umowy, Zumiga zablokuje Klientowi do nich dostęp w serwisie cashisback.pl. Klient ma obowiązek niezwłocznie usunąć ze wszystkich swoich urządzeń elektronicznych pobrane pliki. W przeciwnym razie będzie to traktowane jako naruszenie praw autorskich autora.
7.Zumiga dokona zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne zwrot należności nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta zwróconego towaru.


IX. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zumiga do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Zumiga, zwrot ten następuje w następujących terminach:
a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Zumiga;
b. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania;
c. w przypadku odstąpienia Klienta od umowy w terminie określonym w sekcji "Prawo odstąpienia od umowy";
2. Zwrot płatności zostanie zrealizowany tym samym kanałem płatności co zamówienie, które zostało opłacone (np. jeśli zamówienie zostało opłacone e-przelewem z konta bankowego, to zwrot płatności nastąpi na to samo konto bankowe). W przypadku braku możliwości zwrotu środków tym samym kanałem płatności Zumiga ustali wspólnie z Klientem inny kanał płatności.
3. W przypadku wystawienia rachunku korygującego, rachunek zostanie wystawiony przez Zumiga w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Rachunek zostanie wysłany do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient nie może bez pisemnej zgody Zumiga przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Zumiga ma prawo dokonać zmian adresów pocztowych, stron www i cen produktów i usług sprzedawanych w Portalu. Zmiany takie nie są zmianami Regulaminu Zakupów.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zumiga.
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Zumiga za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z produktów lub usług stanowiących przedmiot umowy sprzedaży, w tym z tytułu ich wad.

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement